In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Molema Salarisadministraties en Advies mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Molema Salarisadministraties en Advies de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Molema Salarisadministraties en Advies worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Molema Salarisadministraties en Advies vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Molema Salarisadministraties en Advies in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Molema Salarisadministraties en Advies expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Molema Salarisadministraties en Advies gebruikt en het doel van het gebruik

Molema Salarisadministraties en Advies verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Molema Salarisadministraties en Advies, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Molema Salarisadministraties en Advies of via het contactformulier contact met ons opneemt. Molema Salarisadministraties en Advies verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer (voor zover wij dit nodig hebben om onze dienstverlening te leveren). Van uw medewerkers waarvoor wij de salarisadministratie verzorgen verzamelen wij naam, adres, e-mailadres, BSN-nummer, burgerlijke staat, geslacht, geboortedatum en kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Molema Salarisadministraties en Advies sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Molema Salarisadministraties en Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Molema Salarisadministraties en Advies-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Molema Salarisadministraties en Advies met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Molema Salarisadministraties en Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Molema Salarisadministraties en Advies worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Molema Salarisadministraties en Advies beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Molema Salarisadministraties en Advies om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Molema Salarisadministraties en Advies hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Molema Salarisadministraties en Advies verstrekte persoonsgegevens;
 • Molema Salarisadministraties en Advies heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Molema Salarisadministraties en Advies hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Molema Salarisadministraties en Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@molema- salarisadministraties.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Molema Salarisadministraties en Advies.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Molema Salarisadministraties en Advies opnemen en probeert Molema Salarisadministraties en Advies er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Molema Salarisadministraties en Advies ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Molema Salarisadministraties en Advies.

Privacyreglement Molema Salarisadministraties en Advies versie mei 2018

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo